Educadors/es Socials - UTE PIL 16-20 - Guissona

5 weeks published
NGOs and public ...
Guissona
Private Company

Description

UTE PIL 16-20
FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
Cerquem Educadors/res Socials pel Servei de pisos per a joves de 16 a 20 anys vinculats a programes d’inserció laboral ubicats a Guissona (Lleida)

Objecte del servei: Donar resposta a situacions i necessitats, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves així com preparar-se per un itinerari d’integració social.
Funcions a desenvolupar:
Conèixer i assumir la línia educativa i d’intervenció del servei, el reglament de regim intern, la programació i aquells documents vinculats al servei que la direcció posa a disposició.
Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari i si s’escau sociofamiliar.
Fomentant la convivència i la integració social del jove amb l’entorn.
Programar, realitzar i revisar activitats socioculturals pels adolescents d’acord amb el projecte educatiu individual.
Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció laboral.
Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals d’altres serveis de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats.
Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
Realitzar les tutories i implicar el jove en el seu procés educatiu.
Elaborar els projectes educatius individuals, informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
Assistir a les reunions periòdiques segons convocatòria i dur a terme els criteris d’actuació i els acords presos
Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
Atendre les situacions que es produeixin en els període de disponibilitat.

S’ofereix:
Contracte: laboral de llarga durada al 100% de la jornada.
Horari: de dilluns a divendres de 15h a 22:15h. Dijous de 12:00h a 14:30h
Disponibilitat: estar localitzable de 22:00h a les 8:00h per la incorporació immediata al servei durant 1 setmana (de dilluns a diumenge) de cada 5 setmanes.
Conveni laboral: Acció Social
Categoria laboral: Grup C Diplomat cicle general.
Salari: 20.639,22€ bruts anuals + complement de disponibilitat segons hores de localització
Incorporació: finals de gener

Requisites

Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible estudis finalitzats).
És valorable experiència mínim de 1 any amb infants i/o joves en situació d’exclusió social
És imprescindible domini del català parlat i escrit, i domini dels paquets informàtics estàndards.
Es valorarà coneixements d’àrab i/o francès i/o anglès.
Disposar de carnet de conduir.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Offer Details

Discipline: Other

The hiring company prefers to keep their name private and it will only be notified to selected applicants.

This hiring process is closed

This hiring process is closed and is not accepting new CVs

Refer a friend